WSzW Lublin BIP
Kierownictwo
Piątek, 6 marca 2015r.

Szef

Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego

w Lublinie

płk dypl. Piotr CHUDZIK


 

Urodził się 22 grudnia 1966 r. w Lublinie.W 1985 r. ukończył V Liceum Ogólnokształcące w Lublinie.W 1986 r., po zdaniu egzaminów wstępnych, podjął studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu, którą ukończył z III lokatą w 1990 r., uzyskując tytuł inżyniera – dowódcy. Równocześnie został mianowany na pierwszy stopień oficerski. Przez następne siedem lat pełnił zawodową służbę wojskową w 1 batalionie saperów 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza KOŚCIUSZKI w Pułtusku, kolejno na stanowiskach: dowódcy plutonu saperów, dowódcy kompanii desantowo – przeprawowej i kierownika sekcji materiałowej logistyki. W 1997 r. podjął studia  w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W 1999 r. obronił pracę dyplomową i uzyskał tytuł oficera dyplomowanego. Równolegle ukończył kursy języków obcych – uzyskując 2 stopień znajomości języka ukraińskiego i 3 stopień znajomości języka niemieckiego. Odbył roczną praktykę w jednostce saperów Bundeswehry. Następnie pełnił służbę na kolejnych, wyższych stanowiskach służbowych w Pułku Ochrony im gen. dyw. Bolesława WIENIAWA – DŁUGOSZOWSKIEGO w Warszawie, jednostce podległej Dowódcy Garnizonu Warszawa. Od 2000 do 2007 r. był dowódcą batalionu ochrony, zastępcą dowódcy pułku – szefem szkolenia, następnie awansował na stanowisko zastępcy dowódcy pułku ochrony. W roku 2007 ukończył Podyplomowe Studium Operacyjno – Strategiczne w Akademii Obrony Narodowej. W latach 2007 - 2012 pełnił obowiązki dowódcy 10 pułku samochodowego DGW w Warszawie.
Od  2012 r. jest Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie. Za zasługi i osiągnięcia w służbie oficer był wielokrotnie wyróżniany – w tym odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Żonaty, ma córkę i syna. Zainteresowania pułkownika to historia wojskowości, muzyka i dobra książka.

 
Kontakt: p.chudzik@wp.mil.pl
Tel: 261 183 300
 

 

Zastępca Szefa WSzW - Szef Wydziału
ppłk mgr inż. Jan Górniak

 
Urodził się 23 czerwca 1966 r. w Lublinie. W 1986 r. ukończył Technikum Budowlane w Bytomiu. W latach 1986-1990 był słuchaczem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk inżynieryjnych we Wrocławiu, którą ukończył na kierunku inżynierii wojskowej z I lokatą w 1990 r., uzyskując tytuł inżyniera - dowódcy. Równocześnie został mianowany na pierwszy stopień oficerski. Od 1990 związany z Dęblinem, gdzie do 1995 r. pełnił zawodową służbę wojskową w 60 Ośrodku Szkolno - Remontowym Wojsk Inżynieryjnych na stanowiskach dowódcy plutonu i dowódcy kompanii, a po jego rozwiązaniu w latach 1995-1997 w 1 pułku drogowo mostowym na stanowiskach dowódcy kompanii dowodzenia i szefa sztabu – zastępcy dowódcy batalionu drogowo – mostowego. W tym okresie w latach 1993-1996 ukończył Akademię Techniczno – Rolniczą w Bydgoszczy na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska i uzyskał tytuł mgr inż. w zakresie technologii i organizacji budownictwa. W latach 1997-2007 pełnił służbę wojskową w Wojewódzkim – Regionalnym Sztabie Wojskowym w Lublinie na stanowisku szefa wojsk inżynieryjnych, a następnie w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Lublinie na stanowisku szefa sekcji operacyjnej. W latach 1998-1999 ukończył studia podyplomowe w AON w Warszawie na kierunku obronności państwa, w 2004 r. kurs specjalistyczny w zakresie planowania i realizacji funkcji państwa gospodarza (HNS) oraz państwa wysyłającego w AON, w 2007 r. kurs zarządzania zasobami osobowymi w AON. W latach 2007-2011 kierował Wojskową Komendą Uzupełnień w Białej Podlaskiej. Od 2011 r. jest Zastępcą Szefa WSzW w Lublinie – Szefem Wydziału. Za zasługi i osiągnięcia w służbie wielokrotnie wyróżniany – w tym odznaczeniami państwowymi: Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę. Żonaty, ma czwórkę dzieci. Zainteresowania - historia Polski, piłka siatkowa i nożna, film i dobra książka.
 
Kontakt: j.gorniak@wp.mil.pl
Tel: 261 183 303
 

 

Szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień

ppłk dr inż.  Zbigniew TARKA

 

Urodził się 10 października 1963 r. w Malborku. W 1981 r. ukończył z wyróżnieniem Technikum Górnicze MGiE w Katowicach. W latach 1981-1984 był słuchaczem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu na kierunku inżynierii ogólnej, uzyskując tytuł inżyniera – dowódcy. Po ukończeniu studiów został mianowany na pierwszy stopień oficerski.  Od 1988 do 1995 r. pełnił zawodową służbę wojskową w 60. Ośrodku Szkolno - Remontowym Wojsk Inżynieryjnych w Dęblinie, na stanowiskach dowódcy plutonu i dowódcy kompanii zabezpieczenia. W latach 1993-1996 odbył studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie, uzyskując tytuł magistra pedagogiki. Lata 1995 do 2007 - to służba w 1 pułku drogowo – mostowym im. Romualda Traugutta w Dęblinie, na stanowiskach: szefa logistyki batalionu, starszego oficera operacyjnego pułku, dowódcy GOM, dowódcy batalionu pontonowego. W 2002 r. ukończył kurs języka angielskiego, uzyskując 3 stopień znajomości języka, wg STANAGU 6001. W 2004 r. ukończył studia podyplomowe w AON, w Warszawie, na kierunku Przywództwo i Negocjacje. W latach 2004–2005 i 2007 pełnił służbę w ramach misji stabilizacyjnej SFOR i EUFOR  w Republice Bośni i Hercegowiny, na stanowiskach szefa G-1 i szefa wojsk inżynieryjnych w HQ EUFOR w Sarajewie. Od 2007 r. pełni zawodową służbę wojskową w WSzW w Lublinie na stanowisku szefa wydziału mobilizacji i uzupełnień. W latach 2008–2012 odbył studia doktoranckie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. W czerwcu 2012 r. obronił pracę doktorską i uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Żonaty, ma jedną córkę. Zainteresowania: pedagogika społeczna, praca socjalna, film i muzyka.
 
Rzecznik prasowy - z.tarka@wp.mil.pl
Tel: 261 183 314
kom: 693 895 378

 

 


 

Szef Sekcji Kadr

mjr mgr inż. Sławomir MOŻDŻEŃ


 
Kontakt: s.mozdzen@wp.mil.pl
Telefon: 261 183 336
 

 

Szef Sekcji Łączności i Informatyki

mjr mgr inż. Andrzej BIAŁOGÓROW

 

Kontakt: a.bialogorow@wp.mil.pl

Telefon: 261 183 309

 

 

 


 
Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Dariusz PROKOP

 

Kontakt: d.prokop@wp.mil.pl

Telefon: 261 183 333

 

 

 


 

Radca Prawny

mgr Robert MIERZEJEWSKI

 

Kontakt: r.mierzejewski@wp.mil.pl

Telefon: 261 183 334